www. jtu.nu: Står för Bredband i Jättene, Östra Tunhem Och Ugglum ekonomisk förening. Efter beslut har Bjurum- Dagsnäs tillkommit. Föreningens skall bygga bredbandsnät även utreda och projektera VA för området. Efter beslut även utföra och driftsätta ledningsnät.

 

Vi kommer att ansluta telefon, dator och tv till det gemensamma fibernätet. Det fem årigt grupperbjudande från  telia, har nu 115 medlemmar tecknat. Aktuella läget: Till fastigheterna i södra området är endast några kvar, Annars klart med fiberinblåsning. Och fibersvetsaren är snart ikapp. Blåsarlaget har påbörjat arbetet i Bjurum mm. Därefter skall stammfiber blåsas. Teknikboden är på plats vid pumpstationen i Östra Tunhem. En viktig sak är att skydda slangen där den går in i bostaden.( Nu när gräset börjar växa kanske du trimmar.) Det är den enskildes ansvar.

 

  För information: Klicka på de blå raderna! 

 Här får du svar på frågor om fiberanslutning.

Mera om kollektiva tjänster.

 www.alingsås.qmarket.se

 www.telia.se

 Frågor från mötena.

 

Styrelsen har upphandlat kommunikationsopratör och bestämt oss för Zitius (tidigare Quadracom). Ett Teliaföretag som verkar främst på landsbygden.     

 

Arbetet med bredband är uppstartat. Entreprenör är Schaktteknik i Tidaholm. www.s-tek.se  Plåtskåp är uppsatt vid varje fördelningspunkt, därifrån blåses fiber in till bostaden. Vi kommer att informera när det är dax.

Nu till priset!  Det enda vi kan lova är att kostnaden för bredband blir under  15 000:-

  Detta gäller för VA.

För reducerad inkopplingsavgift VA, stopp sättas troligen i mars. De som kommer senare får betala mera.

Ni som ska ansluta VA framöver: Vi tar nu endast hem utrustning efter beställning. Nu måste tankar/pumpar beställas och  leverans från Skandinavisk kommunalteknik. De får sedan hämtas på Kullagården. Vi får räkna med några veckor mellan leveranser.

Beställ hos Pelle 0709 746524

 

 Många frågar: När allt skall betalas!

Sammanräkning kan ske först när aktuella kostnader är kända.

Den gemensamma biten som vi uppskattat till 80 000:- Summan regleras våren -15.

Till inkopplade faktura utskickad.

Fakturans storlek:Till föreningen 3.400:- konsol, tryckreduktion, slangar, kopplingar samt kostnad uppstart fakturarutiner. 

Kummunens anslutningsavgift: vatten  5.650:- avlopp 4.417:- efter reduktion.  tillsammans 10.067:-  30 dagar netto.

 Dessvärre har vi flera som är inkopplade, men ej lämnat in blanketten. Fastighetsägare ansvarar att det blir gjort.

Blankett finns:Registrering o drift

 Kolla gärna www.vilske-kleva.se

 

PROTOKOLL FRÅN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA.Klicka här!

 Vid extra föreningsmöte 10 maj.

Mötet leddes av extern ordförare. Staffan Planck Tidaholm. Sekreterare Camilla Svensson V-Kleva. Mötetets syfte att uppfylla krav som ställts vid förlikning skaraborgs tingsrätt. Mötet blev mycket livligt, där kritikgruppen inte undanhöll sin besvikelse över styrelsens hantering av rösträttsregler o föreningsform. Vid röstning om föreningsform, framkom vid enkel röstning att fortsätta med nuvarande ekonomisk förening.

Däremot blev ändringsförslag om stadgar bordlagd. Därigenom måste nya möten hållas.

2015 års valberedning som skulle verkat inför årsmötet, hade meddelat att avgå. Nya namn röstades fram: Sammankallande. Peder Dagsanth, Kristian Wallin.

Tidigare information!

Informationsmöte den 5 april. En skrivelse var inför mötet inlämnad för att publiceras. Klicka på raden nedan. Läs de klagandes skrivelse:

 Ulf Eriksson var mötesledare. Mötet började med att Christina Lindhagen Sandahl, berättade om sin syn på den kritik hon riktat mot styrelsens a:rbete och handlande.

Därefter förklarade Maria Karlsson från lantmäteriet. Och kristina Berneholm från Coompanion skillnaderna mellan ekonomisk förening och sammfällighets förening.

Vi fick höra erfarenheter från andra föreningar. Daniel Pettersson Åslebygden nästan exakt samma storlek som våran dock endast vattenförening, med samförlagd kanalicering för fiber. Vatten i samfällighetsförening. Fibern drivs av ekonomisk förening.

Tomas Pilhagen från Västra Kållandsö VA fiber, gav oss en god bild av en ekonomisk förenings verksamhet.

Efter kaffe paus. Hjalmar gick igenom, de stadgar som varit föremål till kritik.

Christina Sandahls referat från mötet:

  

Föreningen befinner sig nu trots allt i stabilt tillstånd både ekonomiskt o driftsmässigt.

Däremot har pågående förtroendekris varit mycket slitsam. Arbetsbelastningen på styrelseledamöterna är påfallande hög. Nu måste flera goda krafter tillkomma.

Vi behöver avlastning av erfaren ekonom, sekreterare, web ansvarig. Vår ordförande har för hög arbetsbelastning. Det finns arbete att utföra även i fält.

Nu övergår verksamheten främst till drift o.förvaltningsfas. Dock även till utbyggnad. Vi har förfrågan: Flera visar intresse att ansluta. VA och fiber.

 

 Läget nu: Alla våra medlemmar har nu möjlighet att utnyttja föreningens tjänster. VA och fiber har under 10 månader fungerat mycket bra. Vi kan även konstatera att beräknad kostnad hållit. Utfall: VA något billigare än beräknat, däremot har fiber blivit något dyrare. Ändå en god investering som ger en rejäl kostnadsbesparing i längden