Utfört hittils.

Lördagen den 5 mars 2011 våren är på väg.

Den 24 febr. 2010 ordnades ett möte i Östra Tunhems Församlingshem, för att utreda intresset att förse bygden med vättervatten. Som sakkunnig var Bengt Kindbom Häggum inbjuden.  På mötet pressenterades andra liknande projekt. Kindboms förslag var att även ordna avlopp.  Alltså vatten, avlopp, bredband till ett större område som täckte in området även mot Bjurum. 

Under sommaren fick vi det tragiska beskedet att Bengt Kindbom drabbats av allvarlig sjukdom.  Bengt avled under hösten nyss fylda 70 år.

Vi tog hjälp från de ledande i Åsle, Brunnhem och Valtorp. Dessa föreningar hade Bengt Kindbom tidigare hjälpt.   Även kommunens politiker och tjänstemän har stöttat projektet.

 

Den delvis självvalda arbetsgruppen tog en mängd kontakter,  för att senare ordna ett andra möte. Till detta möte kallades samtliga fastighetsägare med brev.  Mötet ordnades i Gudhems församlingshem den 10 nov.  På detta möte klargjordes att ett stort intresse finns att fortsätta arbetet.

Den 20 nov -12 var det 94 medlemmar som betalt 2000:- Vi kände stöd från kommunen och kontakter med banker togs. Därefter tog Rolf Wallin kommandot. Tänkt ledningsdragning ritades. Rolf hade många möten. Med bla.länstyrelse, lantmäteri, Falköpings kommun. Projektör Svante Hagman Skandinavisk kommunalteknik fick uppdrag att utforma en lösning. Efter anbudsförfrågan beslutades att Tomas Haglunds grävfirma i samarbete med Klas Willson fick uppdrag som entetrinörer.

5 mars -13

Föreningen har haft möte och ändrat stadgar för att Bjurum o. Dagsnäs  c:a 50 fastigheter får möjlighet att tillkomma, förutom att Vilske Kleva kan anslutas till Vatten.

vecka 22 första slangleveransen har anlänt, och grävarbetet startar i Friggråker.

 

På årsmötet den 26 maj: Årsmötesförhandlingar, val av styrelse. Huvuddelen av mötestiden upptogs för diskution av föreningsform och ekonomi. Vägledande röstning i föreningsfrågan hölls. Utslag: Att kvarstå i nuvarande ekonomiska förening. Styrelsens uppgift är nu att slutredovisa hela projektet inför extra sammanträde i augusti. 

 

Knäckfrågan är: Denna föreningsform ger oss inte möjlighet att låna till medlemmarnas del i gemensamma stammnätet. När kommunen inte längre håller oss med borgen för nuvarande lån. Då måste banklånet återbetalas. Beslutet innebär att vi som enskilda medlemmar  får ansvara för våran inbetalning. Olika lösningar diskuterades, enighet råder att ingen medlem skall lämnasx utan möjlighet till finansiering. Fundera på dina egna möjligheter att betala VA bredband i början av september. Diskutera med din bank eller Anders på SEB Falköping. Eller med oss i styrelsen. Summa med ekonomisk förening. Uppskattas till max.85 000:- inkl bredband.